Apostle Leif Hetland

Apostle Leif Hetlandอาจารย์ เลฟ เฮทแลนด์ เป็นอัครทูตผู้ร้อนรนในการเปิดเผยหัวใจแห่งความเป็นบิดาของพระเจ้า ท่านได้ปรนนิบัติรับใช้ใน 76 ประเทศ ท่านนำผู้คนเกือบ 1 ล้านคนมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าและส่งผ่านการอวยพรของพระบิดาให้กับผู้คนเหล่านั้น ท่านมีความเชี่ยวชาญในการเยียวยารักษาวิญญาณของลูกกำพร้าและรื้อฟื้นชายหญิงให้กลับมาก้าวเดินในจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องในพระเจ้าพระบิดา