ทีมวิทยากร

วิทยากรผู้สอนในสถาบัน KGLI ประกอบด้วยวิทยากรหลักคือ อาจารย์ ชี คัง เส็ง ผู้มีประสบการณ์ในการเสริมสร้างศิษยาภิบาลและผู้นำมากกว่า 10,000 คน ใน 17 ประเทศ พร้อมด้วยผู้รับใช้พระเจ้าจากนานาประเทศที่มีของประทานต่างๆ ในพันธกรทั้งห้า อีกหลายท่าน วิทยากรเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติจริงและมีประสบการณ์อย่างมากมายกับพระเจ้าในการรับใช้

วิทยากรทุกท่านจะผสมผสานความรู้ความเข้าใจด้านพื้นฐานพระคัมภีร์ที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการสอนสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดงในปัจจุบัน และการอธิษฐานวางมือเพื่อส่งทอดของประทานฝ่ายวิญญาณและการเจิมเพื่อที่จะสร้างผู้รับใช้พระเจ้ารุ่นใหม่ที่จะก้าวออกไปประกาศพระกิตติคุณของพระองค์

Speakers_2015_1

Speakers_2015_2