รู้จักกับ KGLI

ยอห์น 14:12 “เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า ผู้ที่เชื่อในเราจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เขาจะทำแม้กระทั่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก เพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดา”

KGLI เป็นสถาบันพัฒนาผู้รับใช้พระเจ้าแนวใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า ผู้ซึ่งจะสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงตรัสถึงในพระธรรมยอห์น บทที่ 14 ข้อ 12

หลักสูตรของสถาบันนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่ทันสมัยอันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดงในปัจจุบัน ควบคู่กับการอธิษฐานส่งทอดฤทธิ์เดชและการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเห็นสิ่งที่พระบิดาทรงกระทำในมิติที่เหนือธรรมชาติ และทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำได้

ผู้นำคริสตจักรที่เข้ามาเรียนในสถาบันนี้ จะได้เรียนรู้ถึงการพักในการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ เพื่อที่จะลุกขึ้นในความเชื่อและเทศนาข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักร ของพระเจ้า ซึ่งสำแดงออกมาผ่านการเยียวยารักษาโรคและการอัศจรรย์ต่างๆ  ผู้เรียนจะได้รับมุมมองใหม่ เพื่อที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการทรงเรียกและของประทานฝ่ายวิญญาณในฐานะผู้นำ และเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังพัฒนาพวกเขาอย่างไร รวมไปถึงได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตในพระสิรินั้น ซึ่งจะทำให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลง และสามารถสำแดงพระสิริของพระเจ้าในการใช้ชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้

เมื่อเรียนจบหลักสูตร 2 ปี ผู้เรียนจะสามารถดำเนินชีวิตในฐานะผู้นำและทำพันธกิจการรับใช้พระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจอันเหนือธรรมชาติจากอาณาจักรของพระเจ้า และพระสิริของพระองค์  ไม่ว่าจะเป็นการทำพันธกิจในที่ทำงาน การประกาศพระกิตติคุณในชุมชนหรือก่อตั้งบุกเบิกคริสตจักรใหม่ ซึ่งจะสร้างผลกระทบอย่างมากมายในทุกที่ที่พระเจ้าทรงนำไป